Shop

Karmo Market District, Karmo, Abuja Phase 3
Textile /farmers market

Warehouse

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Farmers market/ textile market

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Standard Shops

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Luxury Shop

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Premium Shops

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Double shop

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Deluxe closed shop

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Meat stalls

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Livestock stalls

Shop

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Luxury Duplex shops