Warehouse

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Cold room

Warehouse

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Farmers market/ textile market

Warehouse

Karmo District Market, Karmo, Abuja Phase 3
Warehouse